Yaser Abu Isma’il – Ummati Qad Laha Fajrun Lyrics

Ummati qad laaha fajrun farqubin nashral mubiin

Dawlatul Islami qamaat bi dima-ish shaadiqiin

Ummati qad laaha fajrun farqubin nashral mubiin

Dawlatul Islami qamaat bi dima-ish shaadiqiin

Dawlatul Islami qamaat bi jihadil muttaqiin

Qaddamul arwaha haqqaa bi tsabatin wa yaqiin

Dawlatul Islami qamaat bi jihadil muttaqiin

Qaddamul arwaha haqqaa bi tsabatin wa yaqiin

Li yuqamaddina fihaa syar’u rabbil ‘alamiin

Ummati fastabsyiri laa tay asin nasrul qariib

Dawlatul Islami qamaat wa badal ‘izzul mahiib

Ummati fastabsyiri laa tay asin nasrul qariib

Dawlatul Islami qamaat wa badal ‘izzul mahiib

Asyraqat tarsumu majda wantaha ‘ahdul ghuruub

Bi rijaalin aw fiya in laa yahabunal huruub

Asyraqat tarsumu majda wantaha ‘ahdul ghuruub

Bi rijaalin aw fiya in laa yahabunal huruub

Shaaghu majdi khalidil laa laysa yafna aw yaghiib

Ummati ALLAHU mawlaana fajuudi bid dimaa’

Lan ya’udan nashru illaa bi dimaa-isy syuhadaa’

Ummati ALLAHU mawlaana fajuudi bid dimaa’

Lan ya’udan nashru illaa bi dimaa-isy syuhadaa’

Man madhaw yarjuna mawlaa hum bi daaril ambiyaa’

Qaddamul arwaha LILLAAHI wa liddiina fidaa’

Man madhaw yarjuna mawlaa hum bi daaril ambiyaa’

Qaddamul arwaha LILLAAHI wa liddiina fidaa’

Ahlu badzlin wa ‘athayaa ahlu judin wa ibaa’

Ummati fastabsyiri qad asyraqat syamsush shumuud

Walaqad sirna jumu’an li rubal majdit taliid

Ummati fastabsyiri qad asyraqat syamsush shumuud

Walaqad sirna jumu’an li rubal majdit taliid

Linu’idan nur wal iimaana wal ‘izzal majiid

Bi rijaalin thalaqud dunyaa wa fazubil khuluud

Linu’idan nur wal iimaana wal ‘izzal majiid

Bi rijaalin thalaqud dunyaa wa fazubil khuluud

Wa a ‘adu ummatil amjaada wan nashral akiid

Ummati qad laaha fajrun farqubin nashral mubiin

Dawlatul Islami qamaat bi dima-ish shaadiqiin

Ummati qad laaha fajrun farqubin nashral mubiin

Dawlatul Islami qamaat bi dima-ish shaadiqiin

Ummati qad laaha fajrun farqubin nashral mubiin